Všeobecné Obchodní Podmínky Společnosti

§1 Obecná Ustanovení

 1. Prostřednictvím webových stránek Starling, prodávající nabízí symbolické vlastnictví hvězdy ve formě certifikátu. Následující všeobecné obchodní podmínky společnosti se vztahují na obchodní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem.
 2. Fyzické osoby, které uzavřou smlouvu za účelem, který lze považovat mimo jejich obchod či profesi, jsou považovány za zákazníky ve smyslu těchto obchodních podmínek společnosti. Fyzické nebo právnické osoby či společnosti, které mají způsobilost k právním úkonům a které uzavřou smlouvu, pokud jednají v rámci své obchodní nebo profesní činnosti se považují za právnické osoby ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek společnosti. Spotřebitelé i podnikatelé se považují za zákazníky ve smyslu těchto obchodních podmínek společnosti.
 3. Jednotlivá smluvní ujednání mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Odlišné, protichůdné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky společnosti nejsou součástí smlouvy, není-li kladena výslovná dohoda na jejich použití.
 4. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ve znění platném v době uzavření smlouvy se použijí.
 5. Tento text se řídí a je vykládán v souladu s německými zákony. Musí být vyhotoven jak v němčině, tak v angličtině. V případě jakéhokoli nesouladu mezi německou a anglickou verzí je rozhodující německá verze.

§2 Provedení

 1. Pojmenování hvězdy, které je provedeno ze strany prodávajícího, bude zapsáno v soukromě provozovaném registru hvězd. Hvězda nebude pojmenována oficiálně, "symbolické jméno hvězdy" provedené prostřednictvím "pojmenování hvězdy" nebude zaneseno v žádné vědecké hvězdné mapě nebo katalogu. Zákazník nezískává žádný nárok na hvězdu nebo její oficiální název či označení. Prodávající poskytuje symbolická jména (jméno hvězdy) na určité hvězdy, které jsou vybrány zákazníkem.
 2. Stejné hvězdy můžou být prodávajícím pojmenovány při více příležitostech, jelikož porovnávání dat s dalšími prodejci "pojmenovávání hvězd" je vyloučeno. Prodávající si vyhrazuje právo pojmenovat hvězdy při více příležitostech. Prodávající neposkytuje žádnou záruku, že určitá hvězda již nebyla "pojmenována" jiným prodejcem, nebo že nebude "pojmenována" v budoucnosti. V důsledku této možnost je třeba vzít v úvahu, že hvězda může být "symbolicky pojmenována" při několika příležitostech různými pojmenuj-hvězdu prodejci.
 3. Poskytnuté plnění, které zákazník kupuje prostřednictvím jeho nebo její objednávky je tiskopis skládající se z několika stran a přiložené složky.

§3 Vytvoření Smlouvy

 1. Nabídky prodávajícího podléhají změně a nejsou závazné. Objednané zboží se může mírně lišit od zobrazených výrobků na internetu z technických důvodů zobrazení, zejména mohou nastat odchylky v barvě.
 2. Objednávka zákazníka musí být provedena prostřednictvím on-line formuláře. Objednávka zákazníka musí být závazná nabídce tvořící kupní smlouvu na objednané zboží. Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky zákazníka e-mailem tak rychle, jak je to jen možné. Potvrzení o přijetí nepředstavuje závazné přijetí objednávky. Kupní smlouva nesmí být vytvořena na základě objednávky, ale pouze po zaslání potvrzení o odeslání nebo dodání zboží.
 3. Prodávající má právo přijímat objednávky do pěti pracovních dnů. V případě, že prodávající dodá zboží v této lhůtě, musí to být akceptováno. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, například při přezkoumání úvěruschopnosti zákazníka.

§4 Výhrada Vlastnictví a Odstoupení

 1. Prodávající je povinen si uschovat zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
 2. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména při prodlení s platbou nebo v případě nepravdivých informací, které poskytl zákazník, pokud jde o jeho úvěruschopnost, nebo jsou-li otevřeny soudní řízení nebo insolvenční řízení proti majetku zákazníka, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží.

§5 Platba

 1. Uvedená cena je závazná. Zákonná daň z přidané hodnoty je zahrnuta v ceně.
 2. Náklady na dopravu jsou splatné společně s náklady na produkt. Expresní doručení je také splatné spolu s náklady na produkt.
 3. V případě nákupu na účet je zákazník povinen uhradit plnou cenu do 14 dnů.

§6 Platební Možnosti a Náklady na Dopravu

 1. Zákazník může zaplatit kreditní kartou, bankovním převodem, Sofort platbou nebo pomocí PayPal. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit jednotlivé formy platby.
 2. Platba kupní ceny je splatná ihned po vzniku smlouvy. Zásilka musí být prováděna pouze tehdy, když je fakturovaná částka v plné výši převedena na bankovní účet prodávajícího.

§7 Doprava

 1. Dodáváme do EU, Švýcarska a Norska.

§8 Riziko Doručování

 1. Dodání zboží je na riziko kupující.

§9 Záruka

 1. Dodané zboží se může mírně lišit od výrobků zobrazených na internetu. Prosím vezměte v potaz § 3 č. 1 věty 2 těchto všeobecných obchodních podmínek společnosti.
 2. Prodávající nepřebírá jakoukoli záruku v právním smyslu k zákazníkovi.

§10 Omezení Odpovědnosti

 1. Prodávající nenese odpovědnost za porušení povinností z důvodu prosté nedbalosti, pokud se takové porušení netýká podstatných smluvních povinností nebo záruk nebo nezpůsobují újmu na životě, těle nebo zdraví nebo nezakládají nároky podle Německého Zákona o Odpovědnosti za Výrobek. Materiálně smluvní povinnosti jsou závazky provedení, které je nezbytné pro dosažení cíle smlouvy.
 2. Pokud je prodávající rovněž odpovědný za prostou nedbalost, odpovědnost je omezena na předvídatelné škody, které jsou typické pro dané smlouvy.
 3. Pokud je odpovědnost prodávajícího vyloučena nebo omezena, vztahuje se takové vyloučení nebo omezení i na odpovědnost zákonných zástupců, zaměstnanců a zástupců prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za fungování datových sítí, serverů a datových výkonů svých datových center a stálou dostupnost svého on-line obchodu.
 5. Prodávající odpovídá pouze za obsah stránek svého e-shopu. V případě, že odkazy poskytují přístup k jiným webovým stránkám, prodávající neodpovídá za obsah třetích stran, který lze nalézt na těchto internetových stránkách. Prodávající nepřijímá odpovědnost za obsah třetích stran. V případě, že prodávajícímu bude oznámen nelegální obsah externích webových stránek, musí zablokovat přístup na tyto stránky neprodleně.

§11 Ochrana Osobních Údajů

 1. Prodávající je povinen použít údaje poskytnuté zákazníkem v souladu s ustanoveními Německého Zákona o Ochraně Osobních Údajů.
 2. Použití osobních údajů je možné pouze pro účely plnění smlouvy vytvořené mezi prodávajícím a zákazníkem, jako jsou účely fakturace. Kromě toho mohou být údaje rovněž použity pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo tvorbě nabídky prodávajícího.

§12 Změna Všeobecných Obchodních Podmínek Společnosti

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu všeobecných podmínek společnosti kdykoliv, s výhradou poskytnutí přiměřené výpovědní lhůty v délce nejméně dvou týdnů. Oznámení musí být provedeno zveřejněním pozměněných obecných obchodních podmínek společnosti spolu s datem vstupu v platnost na internetu v Starling.
 2. V případě, že zákazník nepodá námitku během dvou týdnů, znění všeobecných obchodních podmínek společnosti se považuje za přijaté.

§13 Závěrečná Ustanovení

 1. Je uplatňováno právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o Mezinárodním Prodeji Zboží. Uplatnění závazných právních předpisů státu, ve kterém má zákazník své bydliště v době vzniku smlouvy, musí zůstat nedotčeno touto volbou práva.
 2. V případě, že zákazníkem je podnikatel, právnická osoba podléhající veřejnému právu nebo speciální subjekt veřejného práva, jurisdikcí nad všemi spory, které vzniknou z této smlouvy, musí být soud příslušné jurisdikce na registrované obchodní adrese prodávajícího, pokud není ustanovena výlučná jurisdikce. Nicméně, prodávající je oprávněn žalovat zákazníka u soudu jeho bydliště nebo registrované obchodní adresy. Jurisdikce na základě výlučné působnosti jurisdikce zůstává nedotčena.
 3. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným nebo neproveditelným, platnost podmínek jako celku zůstává nedotčena. Neplatné nebo neproveditelné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které je co nejbližší obchodním a právním termínům, které strany zamýšlely v původním ustanovení. Toto se vztahuje i na jakékoliv případné opomenutí ve smlouvě.